நடந்தகால்கள் நொந்தவோ? நடுங்கஞால மேனமாய்
இடந்தமெய் குலுங்கவோ ? இலங்குமால் வரைச்சுரம்
கடந்தகால் பரந்தகாவி ரிக்கரைக் குடந்தையுள்*
கிடந்தவா றெழுந்திருந்து பேசு,வாழி கேசனே !
(திருச்சந்த விருத்தம் - 61)

நடந்த கால்கள் நொந்தவோ? நடுங்க ஞாலம் ஏனமாய்

இடந்த மெய் குலுங்கவோ ? இலங்குமால் வரைச் சுரம்

கடந்த கால் பரந்த காவிரிக் கரைக் குடந்தையுள்

கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு; வாழி கேசனே.

(திருச்சந்த விருத்தம் - 61)

nadandha kaalgaL nondhavo? nadunga gnaalam yenamaai*

idandhamei kulungavo? ilangumaal varaichchuram

kadandhakaal parandha kavirikarai kudandhaiyuL*

kidandhavaaRu ezhundhirundhu pesu vaazhi kesane !

(thiruchchandha viruththam - 61)

Is it because your feet are hurt ? Is it because your body aches ? Through feat of lifting Lady Earth , through feat of traversing the Earth ! You lie amid the Kaviri that fans out in Kudandai plains? Pray rise O Lord and speak a word, O Kesava, my Wonder Boar !

நாகத் தணைக்குடந்தை வெஃகா திருவெவ்வுள்
நாகத் தணையரங்கம் பேரன்பில்* -- நாகத்
தணைப்பாற் கடல்கிடக்கும் ஆதி நெடுமால்*
அணைப்பார் கருத்தனா வான்.

(நான்முகன் திருவந்தாதி - 36)

நாகத்து அணைக் குடந்தை வெஃகா திரு எவ்வுள்;
நாகத்து அணை அரங்கம் பேர் அன்பில்; நாகத்து
அணைப் பாற்கடல் கிடக்கும் ஆதி நெடுமால்
அணைப்பார் கருத்தன் ஆவான்.

(நான்முகன் திருவந்தாதி - 36)

naagaththu aNai kudandhai vegkaa thiru evvul
naagaththu aNai arangam pEr anbil; naagaththu
aNai paaRkadal kidakkum aadhi nedumaal
aNaippaar karuththan aavaan.

(naanmugan thiruvandhaadhi - 36)

The Lord reclines on a serpent in Kudandhai, Vehka and Tiruvallur. The Lord reclines on a serpent in Arangam, Thirupper and Anbil. The reclines on a serpent in the Ocean of Milk. But the timeless, originless Lord easily enters the hearts of His devotees.

தாளால் உலகம் அளந்த அசைவே கொல் ?
வாளா கிடந்தருளும், வாய் திறவான் - நீளோதம்
வந்தலைக்கும் மாமயிலை மாவல்லிக்கேணியான்;
ஐந்தலைவாய் நாகத்தணை.

(நான்முகன் திருவந்தாதி-35)

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com