அருளியவர்: குலசேகர ஆழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கண்ணபுரம்

பாசுர எண்: 719
பெருமாள் திருமொழி : 8

மன்னுபுகழ்க் கௌசலைதன் மணிவியிறு வாய்த்தவனே !
தென்னிலங்கைக் கோன்முடிகள் சிந்துவித்தாய் ! செம்பொன்சேர்
கன்னிநன்மா மதிள்புடைசூழ் கண்ணபுரத்தென் கருமணியே !
என்னுடைய இன்னமுதே ! இராகவனே ! தாலேலோ.
(பெருமாள் திருமொழி - 8.1)

மன்னு புகழ்க் கௌசலை தன் மணிவியிறு வாய்த்தவனே !

தென் இலங்கைக் கோன் முடிகள் சிந்துவித்தாய் ! செம்பொன்சேர்

கன்னி நன் மா மதிள் புடைசூழ் கண்ணபுரத்து என் கருமணியே !

என்னுடைய இன்னமுதே ! இராகவனே ! தாலேலோ.

(பெருமாள் திருமொழி - 8.1)

mannu pugazh kausalai than maNi vayiRu vaaiththavane
then ilangai kOn mudigaL sindhuviththaai ! sempon Ser
kanni nan maa madhil pudai soozh kaNNapuraththu en karumaNiye !
ennudaiya innamudhe ! raagavane ! thaalelo.
(perumal thirumozhi - 8.1)

My dark-gem Lord of Kannapuram, surrounded by high stone walls inlaid with gold ! As Rama, you severed the heads of Lanka's king Ravana ! You are the jewel of the precious womb of the world famous Kousalya. Sleep, my sweet child Raghava, Talelo !

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com