அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

திறம்பாதென் நெஞ்சமே ! செங்கண்மால் கண்டாய்*
அறம்பாவம் என்றிரண்டும் ஆவான்* - புறந்தான் இம்
மண்தான் மறிகடல்தான் மாருதந்தான்* வான்தானே
கண்டாய் கடைக்கட் பிடி
(முதல் திருவந்தாதி - 96)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3224
முதல் திருவந்தாதி

குன்றனைய குற்றம் செயினும் குணங்கொள்ளும்
இன்று முதலாக என்னெஞ்சே - என்றும்
புறனுரையே ஆயினும் பொன்னாழிக் கையான்
திறனுரையே சிந்தித்து இரு.
(முதல் திருவந்தாதி - 41)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

வையம் தகளியா வார்கடலே நெய்யாக
வெய்யக் கதிரோன் விளக்காக - செய்ய
சுடராழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை
இடராழி நீங்குகவே என்று.
(முதல் திருவந்தாதி - 1)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3184
முதல் திருவந்தாதி

வையம் தகளியா வார் கடலே நெய்யாக

வெய்ய கதிரோன் விளக்காக -- செய்ய
சுடராழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல் மாலை
இடர் ஆழி நீங்குகவே என்று.
(முதல் திருவந்தாதி - 1)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3185
முதல் திருவந்தாதி

என்று கடல் கடைந்தது? எவ்வுலகம் நீர் ஏற்றது?
ஒன்றும் அதனை உணரேன் நான் - அன்று அது
அடைத்து, உடைத்து, கண்படுத்த ஆழி; இது நீ
படைத்து, இடந்து, உண்டு உமிழ்ந்த பார்.
(முதல் திருவந்தாதி - 2)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3186
முதல் திருவந்தாதி

பார் அளவும் ஓர் அடி வைத்து, ஓர் அடியும் பார் உடுத்த
நீர் அளவும் செல்ல நிமிர்ந்ததே; சூர் உருவின்
பேய் அளவு கண்ட பெருமான்; அறிகிலேன்
நீ அளவு கண்ட நெறி.
(முதல் திருவந்தாதி - 3)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3187
முதல் திருவந்தாதி

நெறி வாசல் தானேயாய் நின்றானை, ஐந்து
பொறி வாசல் போர் கதவம் சாத்தி, அறிவானாம்
ஆல மர நீழல் அறம் நால்வர்க்கு அன்று உரைத்த
ஆலம் அமர் கண்டத்து அரண்.
(முதல் திருவந்தாதி - 4)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3188
முதல் திருவந்தாதி

அரண் நாரணன் -- நாமம்; ஆன்விடை புள் -- ஊர்தி
உரை -- நூல் மறை; உறையும் கோயில் -- வரை, நீர்;
கருமம் -- அழிப்பு அளிப்பு; கையது -- வேல், நேமி;
உருவம் -- எரி, கார்மேனி, ஒன்று.
(முதல் திருவந்தாதி - 5)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3189
முதல் திருவந்தாதி

ஒன்றும் மறந்து அறியேன் ஓத நீர் வண்ணனை நான்
இன்று மறப்பனோ? ஏழைகாள் -- அன்று
கரு அரங்கத்துள் கிடந்து கை தொழுதேன் கண்டேன்
திரு அரங்கம் மேயான் திசை.
(முதல் திருவந்தாதி - 6)

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3190
முதல் திருவந்தாதி

திசையும் திசை உறு தெய்வமும் தெய்வத்து
இசையும் கருமம் எல்லாம் -- அசைவு இல் சீர்
கண்ணன், நெடுமால், கடல் கடைந்த கார் ஓத
வண்ணன் படைத்த மயக்கு.
(முதல் திருவந்தாதி - 7)

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com