அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

குறள் பிரமசாரியாய் மாவலியைக்

குறும்பு அதக்கி அரசுவாங்கி

இறைப்பொழுதில் பாதாளம் கலவிருக்கை

கொடுத்து உகந்த எம்மான் கோயில் ;

எறிப்பு உடைய மணிவரைமேல் இளஞாயிறு

எழுந்தாற்போல் அரவு அணையின் வாய்

சிறப்பு உடைய பணங்கள்மிசைச் செழுமணிகள்

விட்டு எறிக்கும் திருவரங்கமே.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

உரம் பற்றி இரணியனை உகிர்நுதியால்

ஒள்ளிய மார்வு உறைக்க ஊன்றிச்

சிரம் பற்றி முடி இடியக் கண் பிதுங்க

வாய் அலறத் தெழித்தான் கோயில்;

உரம் பெற்ற மலர்க்கமலம் உலகு அளந்த

சேவடி போல் உயர்ந்து காட்ட

வரம்பு உற்ற கதிர்ச்செந்நெல் தாள்சாய்த்துத்

தலை வணக்கும் தண் அரங்கமே.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

தேவு உடைய மீனமாய் ஆமையாய்

ஏனமாய் அரியாய்க் குறளாய்

மூஉருவில் இராமனாய்க் கண்ணனாய்க்

கற்கியாய் முடிப்பான் கோயில் ;

சேவலொடு பெடை அன்னம் செங்கமல

மலர் ஏறி ஊசல் ஆடிப்

பூஅணைமேல் துதைந்து எழு செம்பொடி ஆடி

விளையாடும் புனல் அரங்கமே.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

செரு ஆளும் புள்ளாளன் மண்ணாளன்

செருச்செய்யும் நாந்தகம் என்னும்

ஒரு வாளன் மறையாளன் ஓடாத

படையாளன் விழுக்கை யாளன்

இரவு ஆளன் பகலாளன் எனையாளன்

ஏழு உலகப் பெரும் புரவாளன்

திருவாளன் இனிதாகத் திருக்கண்கள்

வளர்கின்ற திருவரங்கமே

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

கைந்நாகத்து இடர் கடிந்த கனல் ஆழிப்

படை உடையான் கருதும் கோயில்

தென் நாடும் வடநாடும் தொழுநின்ற

திருவரங்கத் திருப்பதியின் மேல்

மெய்ந்நாவன் மெய்அடியான் விட்டுசித்தன்

விரித்த தமிழ் உரைக்க வல்லார்

எஞ்ஞான்றும் எம்பெருமான் இணையடிக்கீழ்

இணை பிரியாது இருப்பர் தாமே.

துப்புடையாரை அடைவது எல்லாம்

சோர்விடத்துத் துணை ஆவர் என்றே ;

ஒப்பிலேன் ஆகிலும் நின் அடைந்தேன்

ஆனைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் ;

எய்ப்பு என்னை வந்து நலியும் போது அங்கு

ஏதும் நான் உன்னை நினைக்கமாட்டேன்;

அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்.

அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே

சாம் இடத்து என்னை குறிக்கொள் கண்டாய்,

சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தினானே !

நா மடித்து என்னை அனேக தண்டம்

செய்வதா நிற்பர் நமன்தமர்கள் ;

போம் இடத்து உன்திறத்து எத்தனையும்

புகாவண்ணம் நிற்பதோர் மாயை வல்லை;

ஆம் இடத்து உன்னைச் சொல்லி வைத்தேன்,

அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே!

எல்லையில் வாசல் குறுகச் சென்றால்

எற்றி நமன் தமர் பற்றும் போது*

நில்லுமின் என்னும் உபாயம் இல்லை;

நேமியும் சங்கமும் ஏந்தினானே*

சொல்லலாம் போதே உன் நாமம் எல்லாம்

சொல்லினேன் என்னைக் குறிக் கொண்டு என்றும்*

அல்லற் படா வண்ணம் காக்க வேண்டும்;

அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே !

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com