திருப்பல்லாண்டு - 2

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கூடல் (மதுரை)

பாசுர எண்: 2
திருப்பல்லாண்டு

*அடியோ மோடும்நின் னோடும் பிரிவின்றி

ஆயிரம் பல்லாண்டு!

வடிவாய் நின்வல மார்பினில் வாழ்கின்ற

மங்கையும் பல்லாண்டு!

வடிவார் சோதி வலத்துறை யும்சுட

ராழியும் பல்லாண்டு !

படைப்போர் புக்கு முழங்கும்அப் பாஞ்ச

சன்னியமும் பல்லாண்டே.

(திருப்பல்லாண்டு - 2)

அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி

ஆயிரம் பல்லாண்டு !

வடிவாய் நின் வல மார்பினில் வாழ்கின்ற

மங்கையும் பல்லாண்டு !

வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர்

ஆழியும் பல்லாண்டு !

படைபோர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச

சன்னியமும் பல்லாண்டே.

(திருப்பல்லாண்டு - 2)

adiyomOdum ninnOdum pirivinri

aayiram pallaandu

vadivaay nin vala maarbinil vaazhginra

mangaiyum pallaandu;

vadivaar chOthi valathuRaiyum sudar

aazhiyum pallaandu;

padaipOr pukku muzhangum appaanja

channiyamum pallaandE.

To the bond between us, many and many a thousand years. To the dainty lady resting on your manly chest, many and many thousand years. To the fiery orb discus adorning your right shoulder, many and many a thousand years. To the conch Panchajanya that strikes terror in the battlefield, many and many a thousand years.

[பொருள்]

(நாராயணா! கிருஷ்ணா !) நீயும் உன் பக்தர்களும் என்றும் கூடியே (பல்லாண்டு) வாழ்க ! உனது வலது மார்பினில் அழகாய் குடி கொண்டிருக்கும் லக்ஷ்மி பிராட்டி ஒரு குறைவும் இல்லாமல் என்றும் வாழ்க ! உனது வலது திருக்கரத்தில் அழகிய வடிவுடன் சுடர் விட்டு பிரகாசிக்கும் சக்கராயுதம் என்றும் வாழ்க ! போர்க்களத்தில் பேரொலி முழக்கத்தினாலேயே எதிரிகளுக்கு தோல்வி பயத்தை ஏற்படுத்தும் அந்தப் பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்டு வாழ்க !

(சொற்பொருள்)

வடிவாய் - அழகாக

மங்கை - லக்ஷ்மி பிராட்டி

புக்கு - புகுந்து

ஆழி - சக்கரம்

ஆர் - கூர்மை; அழகு; மிகுதி
வடிவார் சோதி - வடிவு + ஆர் + சோதி

வடிவார் சோதி - அழகான ஒளி ரூபம்

சுடராழி - ஒளி வீசும் சக்கராயுதம்

பாஞ்சசன்னியம் - பகவான் கிருஷ்ணனின் வெண்சங்கு

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com