குன்றனைய குற்றம் செயினும் குணங்கொள்ளும்

அருளியவர்: பொய்கையாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 3224
முதல் திருவந்தாதி

குன்றனைய குற்றம் செயினும் குணங்கொள்ளும்
இன்று முதலாக என்னெஞ்சே - என்றும்
புறனுரையே ஆயினும் பொன்னாழிக் கையான்
திறனுரையே சிந்தித்து இரு.
(முதல் திருவந்தாதி - 41)

[பொருள்]

என்னுடைய நெஞ்சமே ! திருமால், தம்மை சரணம் என்று அடைந்தவர்கள் குன்றம் அளவு பெரிய குற்றங்கள் செய்திருந்தாலும், அதனை எல்லாம் கருத்தில் கொள்ளாது, அவர்கள் செய்த நல்ல காரியங்களை மட்டுமே கருத்தில் கொள்வான். ஆதலால், உள்ளம் அன்பு கலந்து சொல்ல முடியாவிடினும், வெறும் புற அளவில் வாய் வார்த்தையாக பேசிடினும், இன்று முதல், பொன் ஒளி வீசும் சுதர்சன சக்கரத்தைக் கையில் ஏந்திய திருமால் பெருமைகளையே பேசுவாயாக. என்றும் அவன் பெருமைகளையே, அவன் அடியார்களுக்கு அருள் செய்த லீலைகளையே சிந்தித்து இருப்பாயாக.

(சொற்பொருள்)

ஆழி - சுதர்சன சக்கரம்
புறனுரை - உள்ளத்திலிருந்து வராமல் வெறும் உதட்டளவில் பேசும் பேச்சு
திறனுரை - (பொன்னாழிக் கையான்) திறமைகளைப் பற்றிய பேச்சு

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com