திருப்பல்லாண்டு - 8

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

பாசுர எண்: 8
திருப்பல்லாண்டு : 1

நெய்யிடை நல்லதோர் சோறும் நியதமும் அத்தாணிச் சேவகமும்

கையடைக் காயும் கழுத்துக்குப் பூணொடு காதுக்குக் குண்டலமும்

மெய்யிடை நல்லதோர் சாந்தமும் தந்தென்னை வெள்ளுயிர் ஆக்கவல்ல

பையுடை நாகப் பகைக்கொடி யானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுவனே

The lord gives me good rice food with ghee, and privileges of attendance, betel leaf and arecanut, ornaments for the neck and ears and fragment sandal paste to smear. He purges my soul. He has the Garuda bird, -- foe of the hooded snakes, -- on his banner; for him I sing Pallandu.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com