​திருப்பல்லாண்டு - 10

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

பாசுர எண்: 10
திருப்பல்லாண்டு : 1

எந்நாள் எம்பெரு மான்உன் தனக்கடி யோம்என் றெழுத்துப்பட்ட

அந்நா ளேஅடி யோங்கள் அடிக்குடில் வீடுபெற் றுய்ந்ததுகாண்

செந்நாள் தோற்றித் திருமது ரையுட் சிலை குனித்து ஐந்தலைய

பைந்நா கத்தலைப் பாய்ந்தவ னே!உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

My Lord! The day we became your bonded serfs, the very day our

entire clan found its refuge and salvation, see! You appeared on
that auspicious day in Mathura city, destroyed Kamsa's aresenal
and danced on the head of the five-hooded snake, Pallandu to you.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com