​வண்ணமாடங்கள் - 2

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

ஓடு வார்,விழு வார் உகந் தாலிப்பார்

நாடு வார்,நம்பி ரான்எங்குத் தான்என்பார்

பாடு வார்களும் பல்பறை கொட்டநின்று

ஆடு வார்களும் ஆயிற்றாய்ப் பாடியே

ஓடுவார், விழுவார் உகந்து ஆலிப்பார்

நாடுவார், "நம்பிரான் எங்குத்தான் ? " என்பார்;
பாடுவார்களும் பல்பறை கொட்ட நின்று
ஆடுவார்களும் ஆயிற்று ஆய்ப்பாடியே.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.2)

ooduvaar ,vizhuvaar, ugandhu aalippaar

naaduvaar, nampiraan enguthaan enbaar;

paaduvaargalum palpaRai kotta ninru

aaduvaargalum aayitru aayppaadiye.

(Periyazhvaar Thirumozhi - 1.1.2)

They ran and fell, then rose and greeted joyously, asking, "Where

is our Lord?". Singers, dancers and drummers everywhere thronged
the cowherds' hamlet.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com