​வண்ணமாடங்கள் - 3

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

பேணிச் சீருடைப் பிள்ளை பிறந்தினில்

காணத் தாம்புகு வார்,புக்குப் போதுவார்

ஆணொப் பார்இவன் நேரில்லை காண்திரு

ஓணத் தான்உல காளும்என் பார்களே

பேணிச் சீர் உடைப் பிள்ளை பிறந்தினில்

காணத் தாம் புகுவார், புக்குப் போதுவார்
"ஆண் ஒப்பார் இவன் நேர் இல்லை
காண், திருவோணத்தான், உலகு ஆளும் ! " என்பார்களே.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.3)

pEni seerudai piLLai piRandhinil

kaaNa thaam puguvaar pukku pOdhuvaar

aaN oppaar ivan nEr illai

kaaN thiruvOnathaan ulagu aaLum enbaargaLe.

(Periyazhvaar Thirumozhi - 1.1.4)

Soon after the protected child was born, they poured in to the

nursery to see him, and came out saying, "He has no match!", "He
shall rule the Earth!", "Tiruvonam is his star!"

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com