​வண்ணமாடங்கள் - 6

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

கையும் காலும் நிமிர்த்துக் கடாரநீர்

பைய ஆட்டிப் பசுஞ்சிறு மஞ்சளால்

ஐய நா வழித் தாளுக்கங் காந்திட

வையம் எழும்கண் டாள்பிள்ளை வாயுளே.

She washed her child in a bathtub gently stretching his arms and legs.
Then she opened his mouth to clean the tongue with a piece of tender
turmeric, and saw the seven worlds in his gaping mouth.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com