அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

பாசுர எண்: 11
திருப்பல்லாண்டு : 1

அல்வழக் கொன்றும்இல் லாஅணி கோட்டியர் கோன்அபி மானதுங்கன்

செல்வனைப் போலத் திருமாலே! நானும் உனக்குப் பழவடியேன்

நல்வகை யால்நமோ நாராயணாவென்று நாமம் பலபரவி

பல்வகை யாலும் பவித்திர னே!உன்னைப் பல்லாண்டு கூறுவனே

My lord Tirumal! Like the faultless chief of Kottiyur Selvanambi, a mountain of respectability, I am an old faithful servant of yours. Chanting Namo Narayana and other names in myriad ways with all my power, O Pure One, I sing Pallandu to you.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

பாசுர எண்: 12
திருப்பல்லாண்டு : 1

பல்லாண் டென்று பவித்திர னைப்பர மேட்டியை சார்ங்கமென்னும்

வில்லாண் டான்தன்னை வில்லிபுத் தூர்விட்டு சித்தன் விரும்பியசொல்

நல்லாண் டென்று நவின்றுரைப் பார்நமோ நாரய ணாயவென்று

பல்லாண் டும்பர மாத்மனைச் சூழ்ந்திருந் தேத்துவர் பல்லாண்டே

These words were uttered with love by Villiputtur's Vishnuchitta, wishing 'Pallandu' for the pure lord, the large hearted one, wielder of the Sarnga bow. Those who enjoy singing this and surround the lord at all times chanting 'Namo Narayana' for them too, this good year, Pallandu.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com