​திருப்பல்லாண்டு - 9

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்:

பாசுர எண்: 9
திருப்பல்லாண்டு : 1

உடுத்துக் கலைந்தநின் பீதக ஆடை உடுத்துக் கலத்ததுண்டு

தொடுத்த துழாய்மலர் சூடிக் களைந்தன சூடும்இத் தொண்டர்களோம்

விடுத்த திசைக்கரு மம்திருத் தித்திரு வோணத் திருவிழவில்

படுத்தபைந் நாகணைப் பள்ளிகொண் டானுக்குப் பல்லாண்டு கூறுதுமே

O Lord reclining on the hooded snake, we wear the yellow vestments you wear and discard. We eat the food offered to you. We wear the woven Tulasi flowers you wear and discard, and rejoice. Keeping watch over the ways of the world, you appeared in the asterism of Sravanam. To you we sing Pallandu.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com