​வண்ணமாடங்கள் - 4

உறியை முற்றத் துருட்டிநின் றாடுவார்

நறுநெய் பால்தயிர் நன்றாகத் தூவுவார்

செறிமென் கூந்தல் அவிழத் திளைத்து எங்கும்

அறிவ ழிந்தனர் ஆய்ப்பாடி யாயரே.

(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.4)

உறியை முற்றத்து உருட்டி நின்று ஆடுவார்

நறுநெய் பால் தயிர் நன்றாகத் தூவுவார்
செறி மென் கூந்தல் அவிழத் திளைத்து எங்கும்
அறிவு அழிந்தனர் ஆய்ப்பாடி ஆயரே.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.4)

uRiyai muttRaththu urutti ninRu aaduvaar

naRunei paal thayir nanraaga thoovuvaar

seRimen koondhal avizha thilaiththu engum

aRivu azhindhanar aaypaadi aayare.

(Periyazhvaar Thirumozhi - 1.1.4)

The cowhered-folk poured out good milk, curds and Ghee from the

rope-shelf, overturned the empty pots in the portico and danced on
them tossing their dishevelled hair, and lost their minds.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com