​வண்ணமாடங்கள் - 5

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

கொண்ட தாளுறி கோலக் கொடுமழு

தண்டி னர்,பரி யோலைச் சயனத்தார்

விண்ட முல்லை யரும்பன்ன பல்லினர்

அண்டர் மிண்டிப் புகுந்துநெய் யாடினார்.

(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.5)

கொண்ட தாள் உறி கோலக் கொடுமழுத்

தண்டினர், பறியோலைச் சயனத்தர்,
விண்ட முல்லையரும்பு அன்ன பல்லினர்
அண்டர் மிண்டிப் புகுந்து நெய்யாடினார்.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.5)

konda thaaL vuRi kOla kodu mazhu

thaNdinar pari Olai sayanathaar

viNda mullai arumbanna pallinar

aNdar mindi pugundhu ney aadinaar.

(Periya Thirumozhi - 1.1.5)

Forest-dwellers came pouring in, with teeth as white as the fresh Mullai blossom, wearing woven bark cloth, carrying a staff, an axe, and a sleeping mat woven from screwpine fibre; they smeared themselves with Ghee and danced.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com